Tỷ lệ thay đổi giá (ROC)

Định nghĩa

Chỉ báo Tỷ lệ Thay đổi giá (ROC) là một bộ dao động xung lượng. Nó tính toán phần trăm thay đổi về giá giữa các thời kỳ. ROC lấy giá hiện tại và so sánh với giá “n” khoảng thời gian (người dùng xác định) trước đây. Giá trị tính toán sau đó được vẽ và dao động trên và dưới Đường 0. Một nhà phân tích kỹ thuật có thể sử dụng Tỷ lệ Thay đổi (ROC) cho; xác định xu hướng và xác định các điều kiện quá mua và quá bán.

Cách tính

n = Một số do người dùng xác định
ROC = [(Hiện tại đóng - Đóng n giai đoạn trước) / (Đóng n giai đoạn trước)] X 100

Những điều cần biết

Tỷ lệ thay đổi (ROC) rõ ràng là gắn chặt với giá cả. Khi giá đang tăng hoặc đang tăng, giá trị ROC vẫn ở trên Đường 0 (dương) và khi giảm hoặc giảm, giá trị này vẫn ở dưới Đường 0 (âm).

Ngoài ra, hãy nhớ rằng mặc dù ROC là một bộ dao động, nhưng nó không bị giới hạn trong một phạm vi đã đặt. Lý do cho điều này là không có giới hạn về việc một chứng khoán có thể tăng giá bao xa nhưng tất nhiên sẽ có giới hạn cho khoảng thời gian mà nó có thể giảm. Nếu giá về 0 đô la, thì rõ ràng là nó sẽ không giảm thêm nữa. Do đó, ROC đôi khi có thể xuất hiện không cân bằng.

Những điều cần tìm

Xác định xu hướng

Chỉ báo Tỷ lệ Thay đổi giá (ROC) có thể là một công cụ tốt để xác định xu hướng dài hạn tổng thể của một công cụ tài chính. Điều này có thể không dẫn đến tín hiệu một cách độc lập, tuy nhiên nó có thể giúp xác nhận các điều kiện tạo tín hiệu khác.

Quá mua và quá bán

Như đã đề cập trước đây, ROC không bị ràng buộc phạm vi như nhiều bộ dao động khác. Do đó, việc xác định các điều kiện mua quá mức và bán quá mức có thể ít đơn giản hơn một chút. Việc biết vị trí đặt các ngưỡng quá mua và quá bán có thể khó khăn. Cách tốt nhất để thực hiện điều này là sử dụng nghiên cứu và phân tích lịch sử. Một nhà phân tích kỹ thuật có thể xem xét các biến động giá trong quá khứ so với ROC để hiểu rõ hơn khi nào một công cụ thực sự bị mua quá mức hoặc quá bán.

Tóm lược

Với chỉ báo Tỷ lệ thay đổi giá (ROC), điều quan trọng cần nhớ là tốt nhất nên xem nó như một mảnh ghép. ROC có thể tạo ra một số tín hiệu (như đã thấy với các điều kiện quá mua và quá bán). Tuy nhiên, nó thực sự trở nên hiệu quả nhất khi xác nhận các tín hiệu hoặc điều kiện được xác định bằng phân tích kỹ thuật bổ sung. Động lượng là một yếu tố cực kỳ quan trọng khi phân tích biến động giá, và ROC phân tích động lượng khá tốt. Bởi vì điều này, nó là một công cụ phân tích kỹ thuật có giá trị.

Có thể bạn quan tâm