Đường cong Coppock

Định nghĩa

Đường cong Coppock là một chỉ báo xung lượng giá để xác định các mức thấp chính trên thị trường chứng khoán và được tính toán như một đường trung bình động. Đường cong Coppock được cho là đã được phát triển cho các chiến lược dài hạn liên quan đến chỉ số, ETF và các công cụ thanh khoản khác thay vì giao dịch trong ngày. Chỉ báo này có thể được sử dụng để xác định các xu hướng thị trường chính, xác định hướng xu hướng và hướng dẫn các chiến lược đầu tư hoặc giao dịch dài hạn.

Lịch sử 

Công thức được sử dụng cho Đường cong Coppock được phát triển vào năm 1962 bởi Edwin S. Coppock trong ấn bản năm đó của Barron’s. Chỉ báo này ban đầu được giới thiệu như một chỉ báo mua hoặc bán dài hạn cho các chỉ số chính. Lần đầu tiên nó được triển khai theo cách này để cho phép các chỉ số xác định và nhắm mục tiêu các xu hướng lớn.

Takeaways

Đường cong Coppock là một đường xu hướng dao động có phạm vi cả cao hơn và thấp hơn 0, kết hợp hai tốc độ thay đổi trong các tính toán của nó:

  1. 11-kỳ thay đổi;
  2. 14 kỳ thay đổi.

Đường cong xem xét tốc độ thay đổi trong những khoảng thời gian này và sau đó rút ra chỉ báo đường tín hiệu được ngoại suy từ dữ liệu này, bằng cách sử dụng đường trung bình động có trọng số 10 tháng. Khi sử dụng đường cong, các nhà giao dịch, nhà đầu tư và nhà phân tích kỹ thuật có thể xem xét chỉ báo đường tín hiệu để giúp phân tích và đưa ra kết luận đầu tư của riêng họ dựa trên những phát hiện của họ cho các giao dịch trung / dài hạn.

Những điều cần tìm

Chỉ cần áp dụng Đường cong Coppock vào biểu đồ và sau đó sử dụng phân tích xu hướng để phân tích bức tranh lớn hơn đang tìm kiếm vị trí Đường cong Coppock ở trên hoặc dưới đường 0.

Tóm lược

Đường cong Coppock được tạo ra bởi một nhà kinh tế học để phân tích xu hướng trung và dài hạn trong chỉ số, ETF và các công cụ thanh khoản khác. Nó đo lường tốc độ thay đổi và thể hiện xu hướng rõ ràng trong trung và dài hạn.

Có thể bạn quan tâm