Downside Tasuki Gap – Bearish

Downside Tasuki Gap là một mô hình ba cây nến được tìm thấy trong một xu hướng giảm thường cho thấy sự tiếp tục của xu hướng giảm. Cây nến đầu tiên dài và có màu đỏ, tiếp theo là một cây nến đỏ nhỏ hơn với giá mở cửa nằm dưới thân của cây nến trước đó. Nến thứ ba có màu xanh lá cây và nó đóng bên trong khoảng trống được tạo bởi hai nến đầu tiên, không thể đóng hoàn toàn. Việc phe bò không thể thu hẹp khoảng cách đó cho thấy rằng xu hướng giảm có thể tiếp tục.

  • Phiên bản tăng giá của mô hình Downside Tasuki Gap là mô hình Upside Tasuki Gap.

Đầu vào:

Theo truyền thống, mô hình nến này được công nhận cùng với một hướng xu hướng cụ thể, tức là nó có thể quan trọng đối với mô hình nếu giá nói chung đang tăng hoặc giảm. Tùy chọn ‘Phát hiện Xu hướng Dựa trên’ cho phép bạn chỉ định phương pháp nào sau đây sẽ sử dụng để phát hiện xu hướng:

  • SMA50 – chỉ báo so sánh giá hiện tại của biểu tượng với Đường trung bình động đơn giản (SMA) của nó với độ dài 50. Nếu giá hiện tại nằm dưới đường SMA, biến động giá này được coi là xu hướng giảm. Nếu giá nằm trên đường SMA, đó là một xu hướng tăng.
  • SMA50, SMA200 – chỉ số so sánh riêng giá hiện tại với SMA50 và SMA50 với SMA200. Nếu giá hiện tại nằm trên SMA50 và SMA50 nằm trên SMA200, đây được coi là một xu hướng tăng. Nếu giá dưới SMA50 và SMA50 dưới SMA200, đây là một xu hướng giảm.
  • Không phát hiện – chỉ báo không tính đến xu hướng giá.

Bằng cách so sánh hai SMA khác nhau, tùy chọn ‘SMA50, SMA200’ chỉ phát hiện các xu hướng mạnh hơn. Khi xu hướng yếu và điều kiện trên không được đáp ứng, sẽ không có mô hình nào được phát hiện. Ngược lại, tùy chọn ‘SMA50’ cũng sẽ phát hiện các xu hướng yếu hơn.

Có thể bạn quan tâm