Điều khoản & điều kiện

1. Ai có thể sử dụng Dịch vụ

Bạn chỉ có thể sử dụng Dịch vụ nếu bạn đồng ý lập hợp đồng ràng buộc với chúng tôi và không phải là người bị cấm nhận dịch vụ theo luật của khu vực tài phán hiện hành. Trong mọi trường hợp, bạn phải ít nhất 13 tuổi hoặc 16 tuổi đối với Periscope để sử dụng Dịch vụ. Nếu bạn chấp nhận các Điều khoản này và sử dụng Dịch vụ thay mặt cho một công ty, tổ chức, chính phủ hoặc pháp nhân khác, bạn tuyên bố và đảm bảo rằng bạn được ủy quyền để làm như vậy và có quyền ràng buộc tổ chức đó với các Điều khoản này, trong đó trường hợp các từ “bạn” và “của bạn” như được sử dụng trong các Điều khoản này sẽ đề cập đến thực thể đó.

2. Quyền riêng tư

Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi ( https://hola360.vn/chinh-sach-bao-mat ) mô tả cách chúng tôi xử lý thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi khi bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi. Bạn hiểu rằng thông qua việc sử dụng Dịch vụ, bạn đồng ý với việc thu thập và sử dụng (như được quy định trong Chính sách quyền riêng tư) thông tin này, bao gồm cả việc chuyển thông tin này sang các quốc gia khác để lưu trữ, xử lý và sử dụng bởi chúng tôi và các chi nhánh của chúng tôi.

3. Nội dung trên Dịch vụ

Bạn chịu trách nhiệm đối với việc sử dụng Dịch vụ của mình và đối với bất kỳ Nội dung nào bạn cung cấp, bao gồm cả việc tuân thủ luật pháp, quy tắc và quy định hiện hành. 

Bạn tự chịu rủi ro khi sử dụng hoặc tin tưởng vào bất kỳ Nội dung hoặc tài liệu nào được đăng qua Dịch vụ hoặc bạn có được thông qua Dịch vụ. Chúng tôi không xác nhận, hỗ trợ, đại diện hoặc đảm bảo tính đầy đủ, trung thực, chính xác hoặc độ tin cậy của bất kỳ Nội dung hoặc thông tin liên lạc nào được đăng qua Dịch vụ hoặc xác nhận bất kỳ ý kiến ​​nào được thể hiện qua Dịch vụ. Bạn hiểu rằng bằng cách sử dụng Dịch vụ, bạn có thể tiếp xúc với Nội dung có thể gây khó chịu, có hại, không chính xác hoặc không phù hợp, hoặc trong một số trường hợp, các bài đăng đã bị gắn nhãn sai hoặc nói cách khác là lừa đảo. Tất cả Nội dung là trách nhiệm duy nhất của người tạo ra Nội dung đó. Chúng tôi không thể giám sát hoặc kiểm soát Nội dung được đăng qua Dịch vụ và chúng tôi không thể chịu trách nhiệm về Nội dung đó.

Chúng tôi bảo lưu quyền xóa Nội dung vi phạm Thỏa thuận người dùng, chẳng hạn như vi phạm bản quyền hoặc nhãn hiệu hoặc chiếm dụng tài sản trí tuệ khác, mạo danh, hành vi trái pháp luật hoặc quấy rối. 

Nếu bạn cho rằng Nội dung của mình đã bị sao chép theo cách cấu thành vi phạm bản quyền, vui lòng báo cáo điều này bằng cách truy cập biểu mẫu báo cáo Bản quyền của chúng tôi ( Email: Hỗ trợ & CSKH ).

Quyền của bạn và việc cấp quyền đối với nội dung

Bạn giữ quyền của mình đối với bất kỳ Nội dung nào bạn gửi, đăng hoặc hiển thị trên hoặc thông qua Dịch vụ. Cái gì của bạn là của bạn — bạn sở hữu Nội dung của mình (và âm thanh, ảnh và video tích hợp của bạn được coi là một phần của Nội dung).

Bằng cách gửi, đăng hoặc hiển thị Nội dung trên hoặc thông qua Dịch vụ, bạn cấp cho chúng tôi giấy phép toàn cầu, không độc quyền, miễn phí bản quyền (có quyền cấp phép phụ) để sử dụng, sao chép, tái sản xuất, xử lý, điều chỉnh, sửa đổi, xuất bản, truyền tải , hiển thị và phân phối Nội dung đó trong bất kỳ và tất cả các phương tiện truyền thông hoặc phương pháp phân phối hiện đã biết hoặc được phát triển sau này (ví dụ: các quyền này bao gồm, quản lý, biến đổi và dịch). Giấy phép này cho phép chúng tôi cung cấp Nội dung của bạn cho phần còn lại của thế giới và cho phép những người khác làm điều tương tự. Bạn đồng ý rằng giấy phép này bao gồm quyền để chúng tôi cung cấp, quảng bá và cải thiện Dịch vụ cũng như cung cấp Nội dung được gửi tới hoặc thông qua Dịch vụ cho các công ty, tổ chức hoặc cá nhân khác để cung cấp, phát sóng, phân phối, đăng lại, quảng cáo hoặc xuất bản Nội dung đó trên các phương tiện và dịch vụ khác, tuân theo các điều khoản và điều kiện của chúng tôi đối với việc sử dụng Nội dung đó. Việc sử dụng bổ sung như vậy của chúng tôi, hoặc các công ty, tổ chức hoặc cá nhân khác, được thực hiện mà không trả tiền cho bạn đối với Nội dung mà bạn gửi, đăng, truyền tải hoặc cung cấp thông qua Dịch vụ vì việc bạn sử dụng Dịch vụ là theo đây đồng ý là bồi thường đầy đủ cho Nội dung và cấp các quyền ở đây.

Chúng tôi có một bộ quy tắc đang phát triển về cách các đối tác trong hệ sinh thái có thể tương tác với Nội dung của bạn trên Dịch vụ. Các quy tắc này tồn tại để kích hoạt một hệ sinh thái mở có tính đến các quyền của bạn. Bạn hiểu rằng chúng tôi có thể sửa đổi hoặc điều chỉnh Nội dung của bạn khi Nội dung đó được chúng tôi và các đối tác của chúng tôi phân phối, cung cấp, xuất bản hoặc phát sóng và/hoặc thực hiện các thay đổi đối với Nội dung của bạn để điều chỉnh Nội dung cho phù hợp với các phương tiện khác nhau.

Bạn tuyên bố và đảm bảo rằng bạn có, hoặc đã có được, tất cả các quyền, giấy phép, sự đồng ý, quyền hạn, quyền hạn và/hoặc thẩm quyền cần thiết để cấp các quyền được cấp ở đây đối với bất kỳ Nội dung nào mà bạn gửi, đăng hoặc hiển thị trên hoặc thông qua Dịch vụ. Bạn đồng ý rằng Nội dung đó sẽ không chứa tài liệu có bản quyền hoặc các quyền sở hữu khác, trừ khi bạn có sự cho phép cần thiết hoặc có quyền hợp pháp để đăng tài liệu và cấp cho chúng tôi giấy phép được mô tả ở trên.

4. Sử dụng Dịch vụ

Dịch vụ của chúng tôi phát triển không ngừng. Do đó, Dịch vụ có thể thay đổi theo thời gian, theo quyết định của chúng tôi. Chúng tôi có thể ngừng (vĩnh viễn hoặc tạm thời) cung cấp Dịch vụ hoặc bất kỳ tính năng nào trong Dịch vụ cho bạn hoặc cho người dùng nói chung. Chúng tôi cũng có quyền tạo ra các giới hạn sử dụng và lưu trữ theo quyết định riêng của chúng tôi bất cứ lúc nào. Chúng tôi cũng có thể xóa hoặc từ chối phân phối bất kỳ Nội dung nào trên Dịch vụ, hạn chế phân phối hoặc hiển thị bất kỳ Nội dung nào trên dịch vụ, đình chỉ hoặc chấm dứt người dùng và lấy lại tên người dùng mà không phải chịu trách nhiệm pháp lý với bạn.

Cân nhắc việc chúng tôi cấp cho bạn quyền truy cập và sử dụng Dịch vụ, bạn đồng ý rằng chúng tôi và các nhà cung cấp và đối tác bên thứ ba của chúng tôi có thể đặt quảng cáo trên Dịch vụ hoặc liên quan đến việc hiển thị Nội dung hoặc thông tin từ Dịch vụ cho dù bạn gửi hay không. người khác. Bạn cũng đồng ý không sử dụng sai Dịch vụ của chúng tôi, chẳng hạn như bằng cách can thiệp vào chúng hoặc truy cập chúng bằng phương pháp khác với giao diện và hướng dẫn mà chúng tôi cung cấp. Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không khắc phục bất kỳ giới hạn kỹ thuật nào trong phần mềm được cung cấp cho bạn như một phần của Dịch vụ, hoặc thiết kế đảo ngược, dịch ngược hoặc tháo rời phần mềm, ngoại trừ và chỉ trong phạm vi luật hiện hành cho phép rõ ràng. Bạn không được thực hiện bất kỳ điều nào sau đây khi truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ: (i) truy cập, giả mạo hoặc sử dụng các khu vực không công khai của Dịch vụ, hệ thống máy tính của chúng tôi hoặc hệ thống phân phối kỹ thuật của các nhà cung cấp của chúng tôi; (ii) thăm dò, quét hoặc kiểm tra lỗ hổng của bất kỳ hệ thống hoặc mạng nào hoặc vi phạm hoặc phá vỡ bất kỳ biện pháp bảo mật hoặc xác thực nào; (iii) truy cập hoặc tìm kiếm hoặc cố gắng truy cập hoặc tìm kiếm Dịch vụ bằng bất kỳ phương tiện nào (tự động hoặc cách khác) ngoài thông qua các giao diện đã xuất bản, hiện có của chúng tôi do chúng tôi cung cấp (và chỉ tuân theo các điều khoản và điều kiện hiện hành), trừ khi bạn đã được cho phép cụ thể để làm như vậy trong một thỏa thuận riêng với chúng tôi (LƯU Ý: việc thu thập thông tin Dịch vụ được phép nếu được thực hiện theo các quy định của tệp robots.txt, tuy nhiên, việc thu thập Dịch vụ mà không có sự đồng ý trước của chúng tôi bị nghiêm cấm); (iv) giả mạo bất kỳ tiêu đề gói TCP/IP nào hoặc bất kỳ phần nào của thông tin tiêu đề trong bất kỳ email hoặc bài đăng nào, hoặc sử dụng Dịch vụ theo bất kỳ cách nào để gửi thông tin nhận dạng nguồn bị thay đổi, lừa đảo hoặc sai lệch; hoặc (v) can thiệp hoặc làm gián đoạn (hoặc cố gắng làm như vậy), quyền truy cập của bất kỳ người dùng, máy chủ hoặc mạng nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc gửi vi-rút, quá tải, làm ngập, gửi thư rác, đánh bom thư Dịch vụ hoặc bằng cách viết kịch bản để tạo Nội dung theo cách gây cản trở hoặc tạo gánh nặng không đáng có cho Dịch vụ. Chúng tôi cũng bảo lưu quyền truy cập, đọc, lưu giữ và tiết lộ bất kỳ thông tin nào mà chúng tôi tin rằng cần thiết để (i) đáp ứng mọi luật, quy định, quy trình pháp lý hiện hành hoặc yêu cầu của chính phủ, (ii) thực thi Điều khoản, bao gồm cả việc điều tra các hành vi tiềm ẩn. vi phạm ở đây, (iii) phát hiện, ngăn chặn hoặc giải quyết các vấn đề gian lận, bảo mật hoặc kỹ thuật, (iv) phản hồi các yêu cầu hỗ trợ của người dùng hoặc (v) bảo vệ các quyền, tài sản hoặc sự an toàn của Twitter, người dùng và công chúng. Chúng tôi không tiết lộ thông tin nhận dạng cá nhân cho bên thứ ba trừ khi phù hợp với Chính sách bảo mật .

Một số dịch vụ hoặc tính năng nhất định có thể được cung cấp trên Hola360 mà các điều khoản và điều kiện bổ sung có thể áp dụng liên quan đến việc bạn sử dụng các dịch vụ đó. Bằng cách sử dụng hoặc thanh toán cho bất kỳ dịch vụ bổ sung nào trong số này, bạn đồng ý với mọi điều khoản bổ sung áp dụng cho các dịch vụ đó và các điều khoản bổ sung đó trở thành một phần trong thỏa thuận của chúng tôi với bạn. Nếu bất kỳ điều khoản bổ sung hiện hành nào xung đột với các Điều khoản này, thì các điều khoản bổ sung sẽ được ưu tiên áp dụng khi bạn đang sử dụng các dịch vụ mà chúng áp dụng.

Tài khoản của bạn

Bạn có thể cần phải tạo một tài khoản để sử dụng một số Dịch vụ của chúng tôi. Bạn chịu trách nhiệm bảo vệ tài khoản của mình, vì vậy hãy sử dụng mật khẩu mạnh và hạn chế sử dụng mật khẩu cho tài khoản này. Chúng tôi không thể và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh do bạn không tuân thủ những điều trên.

Bạn có thể kiểm soát hầu hết các thông tin liên lạc từ Dịch vụ. Chúng tôi có thể cần cung cấp cho bạn một số thông tin liên lạc nhất định, chẳng hạn như thông báo dịch vụ và thông báo quản trị. Những thông tin liên lạc này được coi là một phần của Dịch vụ và tài khoản của bạn và bạn không thể từ chối nhận chúng. Nếu bạn đã thêm số điện thoại vào tài khoản của mình và sau đó bạn thay đổi hoặc hủy kích hoạt số điện thoại đó, bạn phải cập nhật thông tin tài khoản của mình để giúp ngăn chúng tôi liên lạc với bất kỳ ai lấy số cũ của bạn.

Giấy phép sử dụng Dịch vụ của bạn

Chúng tôi cấp cho bạn giấy phép cá nhân, trên toàn thế giới, miễn phí bản quyền, không thể chuyển nhượng và không độc quyền để sử dụng phần mềm được cung cấp cho bạn như một phần của Dịch vụ. Giấy phép này có mục đích duy nhất là cho phép bạn sử dụng và tận hưởng lợi ích của Dịch vụ như được cung cấp trên Hola360, theo cách thức được các Điều khoản này cho phép.

Dịch vụ được bảo vệ bởi bản quyền, nhãn hiệu và các luật khác của cả Việt Nam và các quốc gia khác. Không có nội dung nào trong Điều khoản cấp cho bạn quyền sử dụng tên Hola360 hoặc bất kỳ nhãn hiệu, biểu trưng, ​​tên miền, đặc điểm thương hiệu đặc biệt nào của Hola360 và các quyền sở hữu khác. Tất cả các quyền, tiêu đề và lợi ích trong và đối với Dịch vụ (không bao gồm Nội dung do người dùng cung cấp) đang và sẽ vẫn là tài sản độc quyền của chúng tôi và người cấp phép của chúng tôi. Mọi phản hồi, nhận xét hoặc đề xuất mà bạn có thể cung cấp về Hola360 hoặc Dịch vụ là hoàn toàn tự nguyện và chúng tôi sẽ tự do sử dụng phản hồi, nhận xét hoặc đề xuất đó khi chúng tôi thấy phù hợp và không có bất kỳ nghĩa vụ nào đối với bạn.

Kết thúc các Điều khoản này

Bạn có thể chấm dứt thỏa thuận pháp lý của mình với chúng tôi bất cứ lúc nào bằng cách hủy kích hoạt tài khoản của bạn và ngừng sử dụng Dịch vụ. 

Chúng tôi có thể đình chỉ hoặc chấm dứt tài khoản của bạn hoặc ngừng cung cấp cho bạn tất cả hoặc một phần Dịch vụ bất cứ lúc nào vì bất kỳ lý do nào hoặc không có lý do, bao gồm, nhưng không giới hạn, nếu chúng tôi tin tưởng một cách hợp lý: (i) bạn đã vi phạm các Điều khoản này, (ii) bạn tạo ra rủi ro hoặc rủi ro pháp lý có thể xảy ra cho chúng tôi; (iii) tài khoản của bạn sẽ bị xóa do hành vi trái pháp luật, (iv) tài khoản của bạn sẽ bị xóa do không hoạt động trong thời gian dài; hoặc (v) việc chúng tôi cung cấp Dịch vụ cho bạn không còn khả thi về mặt thương mại. Chúng tôi sẽ nỗ lực hợp lý để thông báo cho bạn theo địa chỉ email được liên kết với tài khoản của bạn hoặc vào lần tiếp theo bạn cố gắng truy cập vào tài khoản của mình, tùy thuộc vào từng trường hợp. Trong mọi trường hợp như vậy, Điều khoản sẽ chấm dứt, bao gồm, nhưng không giới hạn, giấy phép sử dụng Dịch vụ của bạn. Nếu bạn tin rằng tài khoản của mình bị chấm dứt do nhầm lẫn bạn có thể gửi khiếu nại theo các bước trong Trung tâm trợ giúp của chúng tôi. Để tránh nghi ngờ, các Điều khoản này vẫn tồn tại sau khi hủy kích hoạt hoặc chấm dứt tài khoản của bạn.

5. Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm và giới hạn trách nhiệm pháp lý

Các dịch vụ có sẵn “NGUYÊN TRẠNG”

Bạn tự chịu rủi ro khi truy cập và sử dụng Dịch vụ hoặc bất kỳ Nội dung nào. Bạn hiểu và đồng ý rằng Dịch vụ được cung cấp cho bạn trên cơ sở “NGUYÊN TRẠNG” và “NHƯ SẴN CÓ”. “Các thực thể Hola360” đề cập đến X Corp., công ty mẹ, chi nhánh, công ty liên quan, cán bộ, giám đốc, nhân viên, đại lý, đại diện, đối tác và người cấp phép. Không giới hạn những điều đã nói ở trên, trong phạm vi tối đa được phép theo luật hiện hành, CÁC THỰC THỂ Hola360 TỪ CHỐI TẤT CẢ CÁC ĐẢM BẢO VÀ ĐIỀU KIỆN, DÙ RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, VỀ KHẢ NĂNG BÁN ĐƯỢC, SỰ PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ HOẶC SỰ KHÔNG VI PHẠM. Các Thực thể Hola360 không bảo đảm hoặc đại diện và từ chối mọi trách nhiệm và trách nhiệm pháp lý đối với: (i) tính đầy đủ, chính xác, sẵn có, kịp thời, bảo mật hoặc độ tin cậy của Dịch vụ hoặc bất kỳ Nội dung nào; (ii) bất kỳ tác hại nào đối với hệ thống máy tính của bạn, mất dữ liệu hoặc tác hại khác do bạn truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ hoặc bất kỳ Nội dung nào; (iii) việc xóa hoặc không thể lưu trữ hoặc truyền tải bất kỳ Nội dung nào và các thông tin liên lạc khác do Dịch vụ duy trì; và (iv) liệu Dịch vụ có đáp ứng các yêu cầu của bạn hoặc có sẵn trên cơ sở không bị gián đoạn, an toàn hoặc không có lỗi hay không. Không có lời khuyên hoặc thông tin nào, dù bằng miệng hay bằng văn bản, thu được từ các Thực thể Hola360 hoặc thông qua Dịch vụ, sẽ tạo ra bất kỳ bảo đảm hoặc tuyên bố nào không được đưa ra rõ ràng ở đây. hoặc cơ sở không có lỗi. Không có lời khuyên hoặc thông tin nào, dù bằng miệng hay bằng văn bản, thu được từ các Thực thể Hola360 hoặc thông qua Dịch vụ, sẽ tạo ra bất kỳ bảo đảm hoặc tuyên bố nào không được đưa ra rõ ràng ở đây. hoặc cơ sở không có lỗi. Không có lời khuyên hoặc thông tin nào, dù bằng miệng hay bằng văn bản, thu được từ các Thực thể Hola360 hoặc thông qua Dịch vụ, sẽ tạo ra bất kỳ bảo đảm hoặc tuyên bố nào không được đưa ra rõ ràng ở đây.

Trách nhiệm hữu hạn

TRONG PHẠM VI TỐI ĐA ĐƯỢC LUẬT HIỆN HÀNH CHO PHÉP, CÁC THỰC THỂ HOLA360 SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI BẤT KỲ THIỆT HẠI GIÁN TIẾP, NGẪU NHIÊN, ĐẶC BIỆT, DO HẬU QUẢ HOẶC BẤT KỲ THIỆT HẠI NÀO HOẶC MẤT LỢI NHUẬN HOẶC DOANH THU, DÙ PHÁT SINH TRỰC TIẾP HOẶC GIÁN TIẾP, HOẶC BẤT KỲ MẤT DỮ LIỆU NÀO, VIỆC SỬ DỤNG, thiện chí, hoặc những tổn thất vô hình khác, DO (i) BẠN TRUY CẬP HOẶC SỬ DỤNG HOẶC KHÔNG THỂ TRUY CẬP HOẶC SỬ DỤNG DỊCH VỤ; (ii) BẤT KỲ HÀNH VI HOẶC NỘI DUNG CỦA BÊN THỨ BA NÀO VỀ DỊCH VỤ, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN BẤT KỲ HÀNH VI NÀO PHẠM BẠI, XẠC MẠI HOẶC BẤT HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI DÙNG HOẶC BÊN THỨ BA; (iii) BẤT KỲ NỘI DUNG NÀO CÓ ĐƯỢC TỪ DỊCH VỤ; HOẶC (iv) TRUY CẬP TRÁI PHÉP, SỬ DỤNG HOẶC THAY ĐỔI NỘI DUNG CỦA BẠN. TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ TỔNG HỢP CỦA CÁC THỰC THỂ HOLA360 KHÔNG VƯỢT QUÁ LỚN MỘT TRĂM ĐÔ LA MỸ (US $100,00) HOẶC SỐ TIỀN BẠN ĐÃ TRẢ CHO CHÚNG TÔI, NẾU CÓ, TRONG SÁU THÁNG QUA ĐỐI VỚI CÁC DỊCH VỤ LÀM PHÁT SINH KHIẾU NẠI. CÁC GIỚI HẠN CỦA TIỂU MỤC NÀY SẼ ÁP DỤNG CHO BẤT KỲ LÝ THUYẾT VỀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ NÀO, DÙ DỰA TRÊN BẢO HÀNH, HỢP ĐỒNG, ĐIỀU LUẬT, NGOẠI TỆ (BAO GỒM SƠ SUẤT) HAY CÁCH NÀO KHÁC, VÀ DÙ CÁC CHỦ THỂ HOLA360 CÓ ĐƯỢC THÔNG BÁO VỀ KHẢ NĂNG CỦA BẤT KỲ THIỆT HẠI NÀO NHƯ VẬY hay KHÔNG. NẾU BIỆN PHÁP ĐẶT RA Ở ĐÂY ĐƯỢC PHÁT HIỆN KHÔNG ĐẠT MỤC ĐÍCH CẦN THIẾT.

6. Chung

Chúng tôi có thể sửa đổi các Điều khoản này theo thời gian. Các thay đổi sẽ không có hiệu lực trở về trước và phiên bản mới nhất của Điều khoản, sẽ chi phối mối quan hệ của chúng tôi với bạn. Chúng tôi sẽ cố gắng thông báo cho bạn về các sửa đổi quan trọng, chẳng hạn như thông báo dịch vụ hoặc gửi email đến email được liên kết với tài khoản của bạn. Bằng cách tiếp tục truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ sau khi những sửa đổi đó có hiệu lực, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi Điều khoản sửa đổi.

Trong trường hợp bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản này được coi là không hợp lệ hoặc không thể thi hành, thì điều khoản đó sẽ bị hạn chế hoặc loại bỏ ở mức tối thiểu cần thiết và các điều khoản còn lại của các Điều khoản này sẽ vẫn có hiệu lực đầy đủ. Việc chúng tôi không thực thi bất kỳ quyền hoặc quy định nào trong các Điều khoản này sẽ không được coi là từ bỏ quyền hoặc quy định đó.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về các Điều khoản này, vui lòng liên hệ với chúng tôi .